Miljöpolicy

Vi verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Därför fokuserar vi på att

  • utmana den egna verksamheten, kunder och leverantörer att ständigt minska våra produkters och processers miljöpåverkan.
  • ha hög medvetenhet kring miljöfrågor hos alla våra medarbetare, med stort fokus på avfallsminimering och återanvändning.
  • inom vårt verksamhetsområde hålla oss uppdaterade om nya forskningsrön samt efterleva legala och andra för organisationen bindande krav.
  • upprätthålla vårt frivilliga miljötillstånd hos Länsstyrelsen.
  • hushålla med och effektivisera vår energianvändning med ett fokus även på att reducera behovet av fossila bränslen.
  • löpande förbättra våra val av kemikalier samt förebygga förorening i luft och vatten, vilket är extra viktigt med tanke på vår närhet till sjön Åsunden och ån Ätran.

Klicka på länken nedan för att öppna som pdf.

Miljöpolicy .pdf