Kallelse till årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Precomp Solutions AB (publ), 556074-2800 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndag den 6 maj 2019 klockan 15.00, Precomp Solutions, Bronäsgatan 6, Ulricehamn.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndag den 29 april i år (avstämningsdagen), dels senast måndagen den 29 april ha anmält sitt deltagande till Bolaget

 • skriftligen under rubriken "Årsstämma" på adress Box 194, 523 24 Ulricehamn, eller
 • per e-post pernilla.geidvall@precomp.com, eller
 • per telefon 0321-530800.

Anmälan ska innefatta namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 29 april i år begära sådan omregistrering hos förvaltaren.

 

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

 

Styrelsens förslag till dagordning

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Framläggande och godkännande av dagordning
 4. Val av en eller flera justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Anförande av verkställande direktören
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 10. Val av styrelse och styrelseordförande
 11. Val av revisor och i förkommande fall revisor suppleant
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Beslut om valberedningens sammansättning
 15. Beslut om bemyndigande av styrelsen att utge nya aktier
 16. Övriga frågor
 17. Stämmans avslutande
   

Valberedningen har bestått av Reinhold Dånmark, Magnus Vahlquist (ordf) och Björn Andersson.

Tillsammans representerar dessa ca 70 % av Bolagets aktiekapital.

 

Förslag till beslut

1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Reinhold Dånmark väljs till ordförande vid årsstämman.

8 b. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att ansamlad förlust överförs i ny räkning.

 

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie årsstämma ska vara fyra och en suppleant.

 

10. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Reinhold Dånmark, Stig-Arne Blom, Martin Larsson och Harriet Lidh samt omval av Anders Jansson som suppleant. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Stig-Arne Blom.

 

11. Val av revisor och i förkommande fall revisor suppleant

Inget val i år.

 

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall vara oförändrat och utgå med 480.000 SEK, att fördelas med 240.000 SEK till ordförande och resterande belopp lika mellan styrelseledamöterna. Till styrelseledamöter vilka tillika är anställda i Bolaget utgår inget arvode. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, och i överensstämmelse med skattelagstiftningen, får styrelsearvode betalas till styrelseledamots bolag.

Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.

 

13. Förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Marknadsmässiga löner och ersättningar samt övriga anställningsvillkor ska tillämpas. Utöver fast lön och ersättning föreslås ledande befattningshavare även kunna erhålla rörlig ersättning, vilken föreslås vara begränsad till motsvarande maximalt fyra månadslöner och baseras på koncernens och dess affärsområdens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål samt en individuell och kvalitativ faktor.

 

14. Förslag till årsstämman om att besluta att de tre största ägarna ska utse var sin representant att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att under fjärde kvartalet kontakta dessa ägare. Valberedningen skall utse ordförande inom sig, vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

 

15. Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier om sammantaget högst 20 procent av aktiekapitalet. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.
Bemyndigandet ska kunna nyttjas i samband med företagsförvärv, likviditetstillskott eller i samband med nya kontrakt som kräver omfattande investeringar eller för att bolaget ska få ett antal kvalificerade aktieägare så bolaget kan uppfylla börsens krav. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget (i) vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission eller (ii) i samband med ingåendet av nya kontrakt snabbt kan komma att behöva kapital för att täcka nödvändiga investeringskostnader eller (iii) för att underlätta processen med att erhålla nya aktieägare med kvalificerade aktieposter och samtidigt stärka bolagets balansräkning.

Stämman bemyndigar styrelsen att utse en person som hanterar registreringen av bemyndigandet hos bolagsverket.
För beslut enligt punkten måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

 

 

 

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier 12.802.466 st och antal röster i bolaget 20.969.876 st.

 

Övrigt

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse och fullständigt förslag till beslut mm avseende räkenskapsåret 2018 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor med adress Bronäsgatan 6, Ulricehamn samt på bolagets hemsida www.precomp.com senast två veckor före stämman. Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

 

Ulricehamn i april 2019

 

Precomp Solutions AB (publ)
Styrelsen

 

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB; www.penser.se