Bolagsordning

§1. Firma
Bolagets firma är Precomp Solutions Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.
 

§2. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Ulricehamn kommun.
 

§3. Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning av finklippta plåtdetaljer samt verktyg för tillverkning av dessa komponenter samt ombesörja koncerngemensamma funktioner samt äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
 

§4. Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000 stycken.
 

§5. Aktieslag
Aktierna skall kunna utges i två serier, aktie av serie A och aktie av serie B. En aktie av serie A medför tio (10) röster och en aktie av serie B medför en (1) röst på bolagsstämma. Aktier av serie A kan utges till ett antal av lägst 0 och högst 3.600.000 stycken och aktier av serie B till ett antal av lägst 10.000.000 och högst 40.000.000 stycken. Innehavare av aktier av serie A äger, inom ramen för det högsta antalet aktier av serie B som enligt bolagsordningen kan utges av bolaget, omvandla en eller flera av dessa till lika antal aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering av omvandlingen skett.
 

§6. Företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, skall aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
 

§7. Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 

§8. Revisorer
Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorsuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

 

§9. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Biträde åt aktieägare får medföras till bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock max två, senast den dag som anges i kallelsen.

 

§10. Årsstämma
Årsstämma/bolagsstämma hålles i Ulricehamns kommun eller i Stockholms kommun. Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett därtill skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna till dess ordförande valts. Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning;
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelsearvoden och i förekommande fall revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 

§11. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.
 

§12. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
 

Antagen vid årsstämma 2021-05-06.