Bolagsstyrning

Precomp Solutions AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Ulricehamn i Sverige. Precomp Solutions är noterat på NASDAQ OMX First North i Stockholm sedan den 17 augusti 2007. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX.
 

Översikt bolagsstyrning
Illustration av Precomp Solutions bolagsstyrningsprocess, från aktieägare till koncernledning.

 

Bolagsstyrning

 

Bolagsstämman
I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma kallas. I enlighet med bolagsordningen publiceras kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri samt i en annan rikstäckande dagstidning.
 

Valberedning
Precomp Solutions årsstämma 2011 beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att inför årsstämman föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsesuppleanter, samt arvode till styrelse och revisor.

Styrelsens ordförande ska under hösten varje år kontakta de större aktieägarna för att inrätta en valberedning om tre personer.
 

Styrelsen
Se Styrelsens arbete>>