2023-02-21

Bokslutsrapport 2022

Perioden januari - december 2022 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 219,7 Mkr (196,6)
  • EBIT-resultat uppgick till -7,3 Mkr (8,9)
  • EBITDA-resultat uppgick till -2,5 Mkr (13,4)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,0 Mkr (9,0)
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022
  • Soliditeten i bolaget uppgår till 23 % (34 %)
  • Elkostnaden under 2022 var 3 Mkr högre än föregående år

Perioden oktober - december 2022 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 56,5 Mkr (50,1)
  • EBIT-resultat uppgick till -4,9 Mkr (0,7)
  • EBITDA-resultat uppgick till -3,9 Mkr (1,8)

Kommentar från tillförordnad VD och koncernchef Martin Larsson

Årets resultat
Nettoomsättningen för året ökade med 12% eller 23,1 Mkr till 219,7 Mkr (196,6). EBITDA för året landade på -2,5 Mkr (13,4) och EBIT på -7,3 Mkr (8,9).

Året har varit ekonomiskt mycket utmanande med ökade kostnader inom många områden samtidigt har vi jobbat hårt med att öka vår effektivitet och genomföra kostnadsbesparingar vilket till viss del motverkat de negativa konsekvenserna.

Kostnad sålda varor har ökat med 37,7 Mkr, där de största ökningarna är relaterade till material och lego som gått upp med 29% eller 31 Mkr samt el som ökat med 45% eller 3 Mkr. Samtidigt så har inflationen påverkat bolaget negativt inom flera andra områden såsom reparation och underhåll med 0,8 Mkr och indirekta produktionskostnader med 0,9 Mkr.

Administrationskostnader har ökat med 0,9 Mkr, där två engångsposter har påverkat oss negativt; byte av VD och böter till NASDAQ som vi rapporterat om i tidigare delårsrapporter.

Övriga rörelseintäkter är lägre jämfört med föregående år där den största posten avser återbetalning av AGS premie.

Förväntningar inför 2023

Våra kunders kommunicerade behov visar på stabila volymer.

Vi fokuserar fortsatt på att reducera alla kostnader genom till exempel energibesparande åtgärder och effektivitetshöjningar samtidigt som vi fortsätter förhandlar med våra leverantörer om kostnadsreduktioner och våra kunder om kompensation för kostnadsökningar.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat.

 Ladde ner rapport