2021-05-06

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021

Perioden januari - mars 2021 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick 2021 till 50,7 Mkr (42,2)
  • EBIT-resultat uppgick till + 3,6 (+0,9)
  • EBITDA-resultat uppgick till + 4,7 Mkr (+2,0)
  • Resultatet efter skatt uppgick till + 3,0 Mkr (+0,2)
  • Soliditeten uppgår till 28% (15%)
  • Fortsatt bra orderingång

Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg

Den positiva volymåterhämtning som vi noterade under hösten har fortsatt och även förstärkts under första kvartalet 2021. Vårt fokus under 2020 var att skapa förändringar i bolaget för att därigenom gå in i 2021 som ett starkare bolag. Vi kan nu se effekterna av vårt arbete, med en rörelsemarginal om +7,1 % under första kvartalet. Detta är starkare än på många år. Vårt rörelseresultat är en effekt av högre volymer, bra effektivitetsutnyttjande i vår produktion och bra kostnadskontroll i hela bolaget. Kassaflödet är stabilt och vi fortsätter vår resa med att bli ett bättre och starkare bolag.

Marknaden för våra kunder är positiv och vi kan konstatera att både våra kunder inom den generella industrin likväl som inom fordonsindustrin har en tillväxt på sina volymer. Vi är dock fortsatt inne i en osäker tid och vi kommer att möta utmaningar även under 2021. Vi förväntar oss en ogynnsam utveckling av råmaterialpriserna under hela 2021 och bristen på stål, tillsammans med covid-19 pandemin är detta fortsatt något som vi kommer behöva hantera under hela året. Under kvartalet har bristerna haft en begränsad påverkan och vi har lyckats att hantera de flesta förändringarna på ett positivt sätt utan att våra kunder har blivit drabbade.

Omsättningen för första kvartalet uppgår till 50,7 Mkr (42,2) vilket är en ökning med 20 % mot föregående år. EBITDA uppgår till +4,7 Mkr (+2,0) med en EBIT om +3,6 Mkr (+0,9). Soliditeten i bolaget har ökat till 28 % (15 %).

Förväntningar inför 2021

Vi ser en fortsatt stark konjunktur från våra kunder inom fordonsindustrin, där efterfrågan på lastbilar och transporter ökar. Fordonsindustrin, generellt och lastbilsverksamheten i synnerhet är ett viktigt kundsegment och vi ser en fortsatt hög efterfrågan på vår produktionsteknologi med finklippning. Den generella industrin går även den starkt och vi har en fortsatt förväntan på bra volymer under året. Samtidigt råder det stor osäkerhet i försörjningskedjan av stål, halvledare och andra komponenter vilket skapar en instabilitet och en osäkerhet kring volymutvecklingen.

Väsentliga händelser under Q1

En hög försäljningsvolym, tillsammans med kostnadskontroll och bra effektivitet i vår produktion, skapade ett resultat som är bättre än på många år i bolaget.

Bolagets delårsrapport finns att ladda ned från bolagets hemsida: http://precomp.se/sv/investerare/rapporter.

Ulricehamn 2021-05-06

Peter Sprigg, VD Precomp Solutions AB, 0739-940913, peter.sprigg@precomp.com.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 13:30 CEST.

 Ladde ner rapport