2022-05-05

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Perioden januari - mars 2022 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 53,6 Mkr (50,7)
  • EBIT-resultat uppgick till 1,2 Mkr (3,6)
  • EBITDA-resultat uppgick till 2,3 Mkr (4,7)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 4,5 Mkr (6,5)
  • Soliditeten i bolaget uppgår till 32 % (28 %)

Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg

Nettoomsättningen ökade med +6% under kvartalet till 53,6 Mkr (50,7) med en EBITDA uppgående till +2,3 Mkr (+4,7) och en EBIT om +1,2 Mkr (+3,6). Bolagets rörelsemarginal uppgår till 2,2% för kvartalet med en soliditet om 32%.

Den goda efterfrågan vi såg under 2021 fortsatte under kvartalet och våra kunder har starka orderböcker i starten av 2022. Samtidigt är situationen i den globala leveranskedjan för halvledare och andra komponenter fortfarande instabil, kännetecknad av störningar, oförutsägbarhet och brist på fraktkapacitet vilket kan skapa störningar även för oss framöver.

Den relativt kraftiga prisuppgången på material och energi påverkade vårt resultat under kvartalet. I jämförelse med första kvartalet 2021 har resultatet försämrats med ca 2,5 Mkr som en effekt av kostnadsökningarna. Vi genomför prishöjningar och jobbar proaktivt med våra kunder om priskompensation, men kundavtalen innebär i många fall en fördröjning av kompensationen.

Kapacitetsutnyttjandet i våra fabriker är bra och den förbättrade produktionsstyrningen senaste året har skapat en högre produktivitet och effektivitet. Vi kan fortsatt se behoven av en hög flexibilitet i vår produktion, där våra kunder efterfrågar snabba förändringar av sina behov. Förbättringarna i produktionsstyrningen har skapat en flexibilitet som klarar av att hantera förändringarna på ett mycket bra sätt.

Materialförsörjningen till verksamheten har stundtals varit utmanande under kvartalet, trots detta ökar vår totala leveransförmåga och vi jobbar proaktivt med ständiga förbättringar för att tillgodose våra kunders leveransbehov.  

Förväntningar inför 2022

Vi ser ett fortsatt ökande behov från marknaden av finklippta detaljer, där vi som bolag är ledande inom vår nisch i de nordiska länderna. Vi förväntar oss dock fortsatt en ryckighet i våra kunders behov på grund av den allmänna komponentsituationen. Detta ställer krav på vår förmåga att snabbt anpassa produktionen. Vi räknar även med att inflationstrycket kommer att fortsätta.

Väsentliga händelser under första kvartalet

Året började svagare, där vi påverkades av våra kunders neddragningar av produktion under mellandagarna vilket påverkade leveranserna under januari. Volymerna ökade under kvartalet på ett bra sätt och avslutades på höga nivåer.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Vi har erhållit en sanktion från Nasdaqs disciplinnämnd uppgående till 500 tkr som kommer att belasta det andra kvartalet. Sanktionen är hänförlig till åren 2017-2020, då bolaget inte har skickat ut kallelsen för årsstämma enligt regelverkets normer. Bolagets kallelse har gått ut i Post- och Inrikes Tidningar, annonser i DI och SvD samt som information på hemsidan. En kallelse ska även gå ut som en pressrelease även om den inte innefattas av MAR, vilket bolaget uppmärksammade 2020 och därefter åtgärdade.

Bolagets rapport finns att ladda ned från bolagets hemsida: http://precomp.se/sv/investerare/rapporter.

Ulricehamn 2022-05-05

Peter Sprigg, VD Precomp Solutions AB, 0739-940913, peter.sprigg@precomp.com.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl 12:00 CEST.

 Ladde ner rapport