2021-02-25

BOKSLUTSRAPPORT 2020

Perioden januari - december 2020 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick 2020 till 143,5 Mkr (178,1)
  • EBIT-resultat uppgick till -1,0 (-1,0)
  • EBITDA-resultat uppgick till +3,9 Mkr (+2,8)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten +20,2 Mkr (0,0)
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020
  • Soliditeten i bolaget ökar till 25 % (15 %)

Fjärde kvartalet 2020 i sammandrag

  • Nettoomsättningen för perioden oktober - december uppgick till 46,1 Mkr (41,2)
  • EBIT-resultat uppgick till +0,9 Mkr (-0,6)
  • EBITDA-resultat uppgick till +2,5 Mkr (0,0)

Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg

Vårt fokus under hela pandemin har varit våra anställdas säkerhet och hälsa samt att komma ur den som ett starkare bolag. Den återhämtning som påbörjades under tredje kvartalet har fortsatt under fjärde kvartalet med en ökad omsättning som följd. Trots att pandemin inte är över ser vi en ökning av marknadens behov av den produktionsmetodik som vi erbjuder med finklippning/finstansning. Våra kunders behov av detaljer har varit ökande under hela hösten. Förändringar med att bli ett starkare bolag har pågått under hösten, vilket medför att vi har tagit en del strukturkostnader som belastat vårt resultat under kvartal fyra.

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgår till 46,1 Mkr (41,2 Mkr) vilket är en ökning med 12 % mot föregående år. EBITDA uppgår till +2,5 Mkr (0,0) med en EBIT om +0,9 Mkr (-0,6). Omsättningen och resultat för helåret 2020 har uppvisat positiva siffror för varje kvartal, förutom kvartal 2 som belastades med en betydande påverkan av Covid-19 effekterna. Omsättningen för helåret uppgår till 143,5 Mkr (178,1) med en EBITDA om +3,9 Mkr (+2,8). EBIT under 2020 uppgår till -1,0 Mkr (-1,0). Kassaflödet har under året uppgått till +1,4 Mkr (-1,2). Totalt bidrag från Tillväxtverket och Omställningsstöd har under året erhållits om 5,1 Mkr. Bidraget har inte fullt ut kompenserat den volymminskning av omsättning som belastat året. Soliditeten i bolaget har ökat till 25 % (15 %). Effekterna av den genomförda emissionen under kvartal 3 har påverkat soliditeten positivt. Dessutom har förändringar av fakturahanteringen i bolaget bidraget till det positiva kassaflödet.

Förväntningar inför 2021

Organisationsförändringar och omstruktureringar är genomförda och vi går in i 2021 som ett starkare bolag. Vi är dock fortsatt inne i en osäker tid och vi kommer att möta utmaningar även under 2021. Framför allt ser vi ännu inte effekterna av den globala brist på råmaterial som beror på det turbulenta affärsåret 2020.

Väsentliga händelser under Q4

Långfristiga skulder har minskat under kvartalet, med amortering av rörelselån uppgående till 2 Mkr. Omstruktureringskostnader uppgående till 1,6 Mkr har belastat resultat under kvartalet. Äldre kundfordringar har under kvartalets betalats, vilket skapat enskilda positiva poster. En preskription av skuld har införlivats, vilket har minskat totala skulder med 2,2 Mkr i bolaget.

Bolagets rapport finns att ladda ned från bolagets hemsida: http://precomp.se/sv/investerare/rapporter.

Ulricehamn 2021-02-25

Peter Sprigg, VD Precomp Solutions AB, 0739-940913, peter.sprigg@precomp.com.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 08:00 CEST.

 Ladde ner rapport