nyhet

2023-05-09

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2023

Perioden januari - mars 2023 i sammandrag

Nettoomsättning uppgick till 62,0 Mkr (53,6)
Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,1 Mkr (2,3)
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,2 Mkr (1,2)
Kassaflöde från den löpande verksamhetet uppgick till 2,9 Mkr (4,5)
Soliditeten i bolaget uppgår till 22% (32%)

Kommentar från tillförordnad VD och koncernchef Martin Larsson

Periodens resultat

Nettoomsättningen för perioden ökade med 16% eller 8,4 Mkr till 62,0 Mkr (53,6). Resultat före avskrivningar (EBITDA) blev 1,1 Mkr (2,3) för perioden och rörelseresultatet (EBIT) landande på 0,2 Mkr (1,2).

Året har inletts med fortsatta ekonomiska utmaningar inom många områden, samtidigt som vi jobbat vidare med att öka vår effektivitet och genomföra kostnadsbesparingar, vilket till viss del motverkat de negativa konsekvenserna.

Omsättningsökningen beror till viss del på prisökningar mot kunder som vi genomfört för att få kompensation för ökade råmaterialpriser.

Kostnader för råvaror och förnödenheter är högre än under första kvartalet 2022, vilket förklaras av ökad omsättning, samt att materialpriskompensation i sig ger en högre kostnad för råvaror och förnödenheter sett i förhållande till nettoomsättningen.

Rörelsekostnaderna påverkas av högre elkostnader och högre kostnader för reparation och underhåll av maskiner, vilka vi genomfört för en säker och effektiv produktion.  

De finansiella kostnaderna har påverkats av det höjda ränteläget, samt av ökad omsättning, då vi använder en factoringlösning för finansiering av kundfakturor.

Förväntningar för 2023

Våra kunders kommunicerade behov visar fortsatt på stabila volymer. Enstaka kunder har dock önskat minska eller flytta fram sina order och i den osäkra omvärld vi verkar i kan kundernas behov snabbt förändras.

Vi har slutfört prisförhandlingar med majoriteten av våra kunder och fortsätter att förhandla med kvarvarande kunder om kompensation för kostnadsökningar. Vi har även genomfört ett antal interna kostnadsreduktionsprojekt genom till exempel energibesparande åtgärder och effektivitetshöjningar, och vi jobbar vidare med detta med fortsatt fokus. Samtidigt fortsätter vi att förhandla med våra leverantörer om minskade kostnader för material- och lego samt övriga förnödenheter.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

För att effektivisera produktionen och för att säkerställa hög kompetens i processerna, tog företaget i april beslut om att samla all produktion i fabriken i Ulricehamn. Verksamheten i det bulgariska dotterbolaget kommer med anledning av detta att fasas ut under året. På längre sikt räknar vi med att åtgärden kommer att ge ökande marginaler för företaget, men det kommer även att medföra engångskostnader under året.

Delårsrapporten finns att ladda ned från bolagets hemsida: www.precomp.se/sv/investerare/rapporter.

Ulricehamn 2023-05-09

Martin Larsson, tillförordnad VD Precomp Solutions AB, 0720-705873, martin.larsson@precomp.com.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. 
Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2023 kl 12:35 CEST.

 Ladde ner rapport