2022-02-22

BOKSLUTSRAPPORT 2021

Perioden januari - december 2021 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick 2021 till 196,6 Mkr (143,5)
  • EBIT-resultat uppgick till 8,9 (-1,0)
  • EBITDA-resultat uppgick till 13,4 Mkr (3,9)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,0 Mkr (20,2)
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021
  • Soliditeten i bolaget ökar till 34 % (25 %)

Fjärde kvartalet 2021 i sammandrag

  • Nettoomsättningen för perioden oktober - december uppgick till 50,1 Mkr (46,1)
  • EBIT-resultat uppgick till 0,7 Mkr (0,9)
  • EBITDA-resultat uppgick till 1,8 Mkr (2,5)

Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg 

Nettoomsättningen under året ökade med +37% till 196,6 Mkr (143,5) med EBITDA om 13,4 Mkr (3,9) och en EBIT om 8,9 Mkr (-1,0). Det gav en rörelsemarginal om 4,5% för året. Vår soliditet har ökat till 34% (25%). Den positiva utvecklingen har varit stabil, trots ett utmanande år.

En ökande efterfrågan inom alla våra marknader, såväl fordonsindustrin likväl som inom den generella industrin har lett fram till en positiv omsättningsutveckling. Fjärde kvartalet påverkades av våra kunders brist på komponenter, där framflyttade leveranser skapade en negativ påverkan i vår omsättning i slutet av året.

Året har präglats av snabba förändringar beroende på det osäkra läget med halvledare och logistikflöden som inte har fungerat fullt ut beroende på effekterna av COVID-19 pandemin. Relativt kraftiga prisuppgångar på råmaterial och energi har medfört flertalet förhandlingar med kunderna om priskompensation där vi ser effekterna, fullt ut, först andra delen av våren 2022. Det har krävts en stor flexibilitet i vår produktion och en anpassningsförmåga i nära dialog med våra kunder för att säkerställa hög leveransprecision. Vår organisation har på ett mycket bra sätt löst förändringarna under ett utmanande år.

Det fjärde kvartalet 2021 var fortsatt utmanande med dess indirekta effekter av COVID-19 och har påverkat vår produktion negativt under kvartalet. Våra kunder inom fordonsindustrin begränsades fortfarande av brist på halvledare vilket har givit en negativ påverkan om 6-7 Mkr i omsättning under sista delen av året. Fjärde kvartalets nettoomsättning slutade på 50,1 Mkr (46,1). Fordonsindustrin har en fortsatt hög orderstock.

Trots motvind från en lägre försäljning samt ökande råmaterial- och energikostnader under fjärde kvartalet kan vi uppvisa ett stabilt resultat för perioden. Vi har en fortsatt strikt kostnadskontroll och vår effektivitet och produktivitet är på bra nivåer. Vi har haft en del kostnader av engångskaraktär, vilka har belastat resultatet under kvartalet med ca. 1,9 Mkr.

Förväntningar inför 2022

Våra kunder har starka orderböcker, som ger förutsättningar för en ökande omsättning under kommande år. Samtidigt ser vi en fortsatt osäkerhet i logistikkedjorna och halvledarsituation som är fortsatt ansträngd även om en försiktig optimism kan noteras. Råmaterial och energipriser är på höga nivåer vilket förutsätter en fortsatt god kostnadskontroll i bolaget. Ett ökat intresse för produktion i Sverige har noterats och vi har förfrågningar på volymer som tidigare har skett i Asien. Det ökande intresset är både hänförligt till hållbarhetsperspektiv likväl som stabila leveranser.

Väsentliga händelser under Q4

Engångskostnader uppgående till ca. 1,9 Mkr har påverkat resultat negativt. Vi påverkas av våra kunders begäran om framflyttade leveranser som är hänförliga till logistik- och halvledare vilket minskar kvartalets omsättning om 6-7 Mkr. Vi har erhållit en återbetalning av AFA försäkringar som är en kollektivavtalsförsäkring för perioden 2004-2008 som uppgår till 2,5 Mkr.

Bolagets rapport finns att ladda ned från bolagets hemsida: http://precomp.se/sv/investerare/rapporter.

Ulricehamn 2022-02-22

Peter Sprigg, VD Precomp Solutions AB, 0739-940913, peter.sprigg@precomp.com.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022 kl. 08:30 CEST.

 Ladde ner rapport