2022-04-01

Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Precomp Solutions Aktiebolag (publ), 556074-2800 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 klockan 15.00, Folkets Hus, Nygatan 24, Ulricehamn.

Anmälan 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 27 april i år (avstämningsdagen), dels senast fredagen den 29 april anmäla sitt deltagande till Bolaget;

 • per post till Precomp Solutions AB, "Årsstämma", Box 194, 523 24 Ulricehamn;
 • per e-post gunilla.ringstrom@precomp.com; eller
 • per telefon 0321-530800.

Anmälan ska innefatta namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (max två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 27 april i år begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Sådan registrering kan var tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registrering har gjort av förvaltaren senast den 29 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före årsstämman och helst senast den 29 april 2022 insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.precomp.se).

Styrelsens förslag till dagordning 

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Framläggande och godkännande av dagordning
 4. Val av en eller flera justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Anförande av verkställande direktöre
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
  a)     fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b)    disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen
  c)     ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman
 10. Val av styrelse och styrelseordförande
 11. Val av revisor och i förkommande fall revisorssuppleant
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande

Valberedning

Valberedningen består av Stig-Arne Blom, ordförande i styrelsen, Jan Asplund, utsedd av Contilia AB, Magnus Vahlquist, utsedd av sig själv i egenskap av större aktieägare samt Lars-Olof Gustavsson, utsedd av sig själv i egenskap av större aktieägare. Tillsammans representerar dessa ca 61 % av Bolagets aktiekapital.

Valberedningen har kommit fram till att inga ändringar i valberedningens instruktion ska göras varför inget förslag till beslut i denna del läggs fram på bolagstämman.

Förslag till beslut 

1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Stig-Arne Blom väljs till ordförande vid årsstämman.

8 b. Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att Bolagets ansamlade medel behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska vara fyra utan suppleanter.

10. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Stig-Arne Blom, Martin Larsson, Jan Asplund och Harriet Lidh som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Stig-Arne Blom.

11. Val av revisor

Valberedningen föreslår att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag fram till slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Gunilla Andersson kommer att utses till huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget.

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara 370 000 (280 000) kr, att fördelas med 150 000 (120 000) kr till ordförande, 100 000 (80 000) kr till Martin Larsson, 60 000 (40 000) kr till Harriet Lidh samt 60 000 (40 000) kr till Jan Asplund.

Valberedningen föreslår vidare att ersättning till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier om sammantaget högst 20 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

 Bemyndigandet ska kunna nyttjas i samband med företagsförvärv, likviditetstillskott eller i samband med nya kontrakt som kräver omfattande investeringar eller för att Bolaget ska få ett antal kvalificerade aktieägare i syfte att uppfylla börsens krav.

Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut enligt punkten måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Antal aktier

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 22 802 466, varav 0 aktier av serie A och 22 802 466 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 22 802 466.

Handlingar  

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag framgår av denna kallelse. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets huvudkontor med adress Bronäsgatan 6, Ulricehamn samt på Bolagets hemsida www.precomp.se/sv/investerare senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Ulricehamn i april 2022

Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB; www.penser.se, certifiedadviser@penser.se, tel 08-463 83 00.

 Ladde ner rapport