2022-05-05

Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) den 5 maj 2022

Precomp Solutions Aktiebolag (publ) avhöll idag den 5 maj 2022 årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med alla framlagda beslutsförslag, vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

Utdelning
Stämman beslutade att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2021 samt att Bolagets ansamlade medel skulle behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Martin Larsson, Jan Asplund och Harriet Lidh som ordinarie styrelseledamöter fram till tiden för nästa årsstämma. Stig-Arne Blom omvaldes som styrelseordförande. 

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag med auktoriserade revisor Gunilla Andersson som huvudansvarig.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag samt att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

Övrigt

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, om sammantaget högst 20 procent av aktiekapitalet.

För ytterligare information kontakta:

Peter Sprigg, VD, 0739-940913, peter.sprigg@precomp.com
Stig-Arne Blom, styrelsens ordförande, 0705-251615, stigarne@blom.pp.se

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB; www.penser.se, certifiedadviser@penser.se, tel 08-463 83 00.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl. 15.55 CET.