2021-04-07

Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Precomp Solutions AB (publ), 556074-2800 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021 klockan 15.00, Folkets Hus, Nygatan 24, Ulricehamn.

Anmälan 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 28 april i år (avstämningsdagen), dels senast torsdagen den 29 april anmäla sitt deltagande till Bolaget;

 •  skriftligen under rubriken "Årsstämma" på adress Box 194, 523 24 Ulricehamn, eller
 •  per e-post pernilla.geidvall@precomp.com, eller
 •  per telefon 0321-530800.

Anmälan ska innefatta namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 28 april i år begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Sådan registrering kan var tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registrering har gjort av förvaltaren senast den 30 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud 

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.precomp.se).

Styrelsens förslag till dagordning 

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Framläggande och godkännande av dagordning
 4. Val av en eller flera justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Anförande av verkställande direktören
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
 9. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 10. disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen
 11. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 12. Förslag till beslut om ändrad bolagsordning
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 14. Val av styrelse och styrelseordförande
 15. Val av revisor och i förkommande fall revisorssuppleant
 16. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 17. Beslut om principer för tillsättande av valberedning
 18. Beslut om bemyndigande av styrelsen att utge nya aktier
 19. Övriga frågor
 20. Stämmans avslutande
   

Valberedning

Valberedningen har bestått av Stig-Arne Blom (styrelsens ordförande), Jan Asplund, Magnus Vahlquist och Lars-Olof Gustavsson (ordförande).

Tillsammans representerar dessa ca 61 % av Bolagets aktiekapital.

Förslag till beslut 

1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Stig-Arne Blom väljs till ordförande vid årsstämman.

8 b. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att ansamlad förlust överförs i ny räkning.

9. Beslut om ändrad bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning i följande hänseende:

(i)            Ny lydelse i §1 varigenom ”firma” ändras till ”företagsnamn” för att beakta ändringar som skett i aktiebolagslagen,

(ii)           Ny lydelse i §8 innebärande att revisor, och i förekommande fall revisorssuppleanter, skall väljas årligen,

(iii)          Ny lydelse av §10 p 8 – 9 innebärande att ”i förekommande fall” stryks i förhållande till revisorsval och revisorsersättning, givet ändringen att revisor ska väljas årligen,

(iv)          Ny lydelse av §12 innebärande att laghänvisning uppdateras för att reflektera att lagen bytt namn.

Styrelsens förslag till ny bolagsordning, i ren och ändringsmarkerad version, finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida (www.precomp.se).

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska vara fyra utan suppleanter.

11. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Stig-Arne Blom, Martin Larsson, Jan Asplund och Harriet Lidh. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Stig-Arne Blom.

12. Val av revisor

Valberedningen föreslår att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst&Young AB fram till slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att aukt. rev. Linda Sallander kommer att utses till huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker.

13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall vara 280.000 SEK, att fördelas med 120.000 SEK till ordförande, 80.000 SEK till Martin Larsson, 40.000 SEK till Harriet Lidh samt 40.000 SEK till Jan Asplund.

Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.

14. Valberedningens förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande principer för tillsättande av valberedning att gälla för tiden intill dess stämman fattar beslut om att ändra eller upphäva principerna.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav styrelsens ordförande ska vara en. Denne ska också vara sammankallande till första mötet. Övriga tre ledamöter ska utses av de, per sista september, största ägarna. Avstår aktieägare från att utse ledamot i valberedningen, övergår rätten att utse ledamot till näste i storleksordning störste ägaren. Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Styrelsens ordförande får ej utses till ordförande i valberedningen.

Om större förändringar skett i ägarsammansättningen tre månader före stämman, äger en då eventuell ny ägare rätt att utse en representant i valberedningen.

Utöver styrelsens ordförande, får högst en av de övriga ledamöterna vara styrelseledamot.

Sammansättningen och eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska publiceras på bolagets hemsida.

Vid utseende av valberedning ska punkterna 2.3 och 2.4 i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut på årsstämman:

-           Val av stämmoordförande

-           Beslut om antal styrelseledamöter

-           Beslut om styrelsearvoden samt arvode till revisorerna

-           Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

-           Eventuell justering avseende procedurfrågor för kommande valberedning.

15. Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier om sammantaget högst 20 procent av aktiekapitalet. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Bemyndigandet ska kunna nyttjas i samband med företagsförvärv, likviditetstillskott eller i samband med nya kontrakt som kräver omfattande investeringar eller för att bolaget ska få ett antal kvalificerade aktieägare i syfte att uppfylla börsens krav.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget (i) vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission eller (ii) i samband med ingåendet av nya kontrakt snabbt kan komma att behöva kapital för att täcka nödvändiga investeringskostnader eller (iii) för att underlätta processen med att erhålla nya aktieägare med kvalificerade aktieposter och samtidigt stärka bolagets balansräkning.

Stämman bemyndigar styrelsen att utse en person som hanterar registreringen av bemyndigandet hos bolagsverket.

För beslut enligt punkten måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster 

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier 22.802.466 st och antal röster i bolaget 22.802.466 st.

Övrigt 

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse och fullständigt förslag till beslut mm avseende räkenskapsåret 2020 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor med adress Bronäsgatan 6, Ulricehamn samt på bolagets hemsida www.precomp.com/investerare senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Ulricehamn i april 2021

Precomp Solutions AB (publ)
Styrelsen

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se.

 Ladde ner rapport