2021-05-06

Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 6 maj 2021

Årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 6 maj 2021 beslutade i enlighet med alla framlagda beslutsförslag, vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

Styrelsens och verkställande direktörens förslag att vinstmedlen överförs i ny räkning fastställdes. Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2020.

Vid årsstämman beslutades vidare att till ordinarie styrelseledamöter i Precomp Solutions AB (publ) omvälja Stig-Arne Blom, Jan Asplund, Martin Larsson och Harriet Lidh (Stämmovalda ledamöter). De fackliga arbetstagarrepresentanterna Bodil Björk och Gunnar Bolin, som ordinarie ledamöter, samt Nathalie Enkvist, som arbetstagarsuppleant. Till styrelsens ordförande omvaldes Stig-Arne Blom. Principer för valberedningen fastställdes enligt valberedningens förslag.

Vid årsstämman beslutades att omvälja nuvarande revisionsbolag Ernst&Young AB, med Linda Sallander som huvudansvarig revisor. 

Det beslutades om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 280 000 kronor samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av B-aktier med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och med en total maximal ökning med 20 % av nuvarande antal aktier.

Stämman beslutade vidare att ändra bolagsordningen innebärande att revisor, och i förekommande fall revisorssuppleanter, skall väljas årligen. Vidare innefattade ändringen av bolagsordningen vissa justeringar av teknisk karaktär.

För ytterligare information kontakta:

Peter Sprigg, VD Precomp Solutions AB, 0739-940913, peter.sprigg@precomp.com.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 16.30 CET.

 Ladde ner rapport