2022-09-05

Martin Larsson utnämns till tillförordnad VD för Precomp Solutions AB

Martin Larsson är idag styrelseledamot i styrelsen för Precomp Solutions AB. Martin har en gedigen erfarenhet från tillverkande industri, med en utbildningsbakgrund som civilingenjör Maskinteknik Kungliga Tekniska Högskolan. Han har även en god erfarenhet från fordonsindustrin. Martin var senast VD för Plastal och innan dess var han bl. a. inköpsdirektör på GM. Martin kommer att gå in som tillförordnad VD med omedelbar verkan. Peter Sprigg kommer att vara kvar och bistå Martin under hela sin uppsägningstid, vilken är sex månader.

Ulricehamn 2022-09-05

För ytterligare information, vänligen kontakta

Stig-Arne Blom, Styrelsens ordförande, Precomp Solutions AB (publ), 070-525 16 15

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2022 kl. 13.05 CET.