Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 6 maj 2014

Vid årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 6 maj 2014 fastställdes styrelsens och verkställande direktörens förslag att vinstmedlen överförs i ny räkning.

Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag.
Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2013.

 

För att läsa kommunikén i sin helhet klicka här.