Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 5 maj 2015

Vid årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 5 maj 2015 fastställdes styrelsens och verkställande direktörens förslag att vinstmedlen överförs i ny räkning. Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2014.

För att läsa kommunikén i sin helhet klicka här.