2019-08-27

DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 juni 2019

Första halvåret 2019 i sammandrag

  • Nettoomsättningen för första halvåret var 97,4 Mkr (97,8)
  • EBIT-resultatet för årets första sex månader uppgick till 0,0 Mkr (1,4)
  • EBITDA-resultatet för första halvåret uppgick till 2,1 Mkr (3,2)
  • Resultatet efter skatt uppgick till Mkr -1,3 (0,1)

Perioden april-juni 2019 i sammandrag

  • Nettoomsättningen för perioden april-juni blev 47,7 Mkr (48,3)
  • EBIT-resultatet för årets andra kvartal uppgick till -0,4 Mkr (0,6)
  • EBITDA-resultatet för perioden uppgick till 0,7 Mkr (1,5)
  • Resultatet efter skatt uppgick till Mkr -1,1 Mkr (0,0)

Kommentar från VD och koncernchef Anders Jansson 

Fortsatt fokus på rationaliseringar

Omsättningen första halvåret 2019 uppgick till 97,4 Mkr (97,8). Rörelseresultatet uppgick till 0,0 Mkr (1,4). Givet samma produktmix som 2018 uppvisar emellertid koncernen en resultatförbättring om cirka 2 Mkr jämfört samma period föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten är jämfört med samma period föregående år förbättrad med 1,5 Mkr. Förhandlingar med delar av bolagets kundbas har resulterat i en förbättring av betalningsvillkoren vilket kommer att ge en positiv effekt på bolagets kassaflöde under andra halvåret 2019.

Bolaget har ett fortsatt fokus på rationaliseringar. Tidigare strategiska beslut att konsolidera koncernens finklippningsverksamhet till fabriken i Ulricehamn skall nu realiseras och är planerade att avslutas första halvåret 2020. Vidare har prisförhandlingarna med kunder fortsatt under andra kvartalet och resultatet av dessa aktiviteter kommer att positivt påverka resultatet under andra halvåret.

Kundernas avropsvolymer var stabila under första halvåret 2019. Dagens kundprognoser uppvisar en fortsatt stabilitet under andra halvåret. Till detta skall läggas att ett par viktiga nya projekt ligger i en uppstartsfas. Orderstocken ligger därför kvar på en fortsatt hög nivå med en positiv trend.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

Tidigare VD och koncernchef, Martin West, lämnade över rollen till Anders Jansson. Martin West tog över rollen som Sälj- & Marknadschef.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Ett nytt prisavtal med bolagets största kund signerades innan semestern, vilket avsevärt kommer att förbättra bolagets lönsamhet.

Ulricehamn 2019-08-27

Anders Jansson, VD Precomp Solutions AB, 0706-530869, anders.jansson@precomp.com

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019 kl. 08:30 CET.

 Ladde ner rapport