2019-05-06

DELÅRSRAPPORT 1 januari – 31 mars 2019

Perioden januari - mars 2019 i sammandrag

  •  Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 49,7 Mkr (49,5)
  •  EBIT-resultatet för årets första kvartal uppgick till 0,4 Mkr (0,8)
  •  EBITDA-resultatet för årets första kvartal uppgick till 1,4 Mkr (1,7)
  •  Resultatet efter skatt uppgick till -0,2 Mkr (0,1)

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Påtaglig effektiveringsförbättring under kvartalet

Omsättningen för första kvartalet 2019 uppgick till 49,7 Mkr (49,5), vilket är en ökning med 0,4 % gentemot samma kvartal föregående år. Det operationella kassaflödet är för perioden positivt, dock har en ökning av rörelsekapitalet skett, som lett till ett svagt negativt kassaflöde.

Under kvartalet har fortsatta effektiviseringsförbättringar skett. Vidare togs ett strategiskt beslut att konsolidera koncernens finklippningsverksamhet till fabriken i Ulricehamn. Volymen av finklippta komponenter i den bulgariska fabriken kommer att absorberas av befintliga produktionsresurser i den svenska fabriken, som härigenom kommer att ytterligare öka sin effektivitet. Verksamheten i Bulgarien kommer med detta fokusera än mer på mantidsintensiva operationer.

Under kvartalet har fortsatta prisförhandlingar skett med bolagets kunder. Vid kvartalets utgång återstod endast några enstaka icke-avslutade kundförhandlingar. Sammantaget känner vi oss trygga i att överenskomna prishöjningar, tillsammans med interna effektiviseringsförbättringar, leder till att bolaget kommer att kunna uppvisa positivt resultat och kassaflöde för helåret.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

En ny dragpress driftsattes under kvartalet. Pressen utökar kapaciteten inom ett viktigt produktsegment.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat.

Ulricehamn 2019-05-06

Martin West, VD Precomp Solutions AB, 0703-530884, martin.west@precomp.com

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019 kl. 15:00 CET.

 Ladde ner rapport